Crushing

 Branch M.Ton/Day Todate
Wategoan  Member 00 151105.177
 Non Member 00 431490.770

गाळप

 शाखा मे. टन/दिवस आजअखेर
वाटेगाव सभासद 00 151105.177
बि.सभासद 00 431490.770

Molasses Production

 Branch M.Ton/Day Todate
Wategoan Molasses 188.200 8697.000

मोला‌सिस उत्पादन

 शाखा मे. टन/दिवस आजअखेर
वाटेगाव मोला‌सिस 188.200 8697.000

Sugar Production

Branches Quintals/Day Todate
Wategoan M-30 1100 63300
 S-30 4600 195500

साखर उत्पादन

शाखा क्विटल/दिवस आजअखेर
वाटेगाव एम.30 1100 63300
एस. 30 4600 195500

Sugar Stock

Branches   Quintals/Day Todate
Wategoan M-30    
 S-30    

साखर साठा

शाखा   क्विटल/दिवस आजअखेर
वाटेगाव एम.30    
एस. 30    

Sugar Sales

Branches   Rate Quantity
Wategoan M-30    
 S-30    

साखर विक्री

 शाखा   दर नग
वाटेगाव एम.30    
एस. 30    

Co-Generation Production

Units/Day Todate
Wategaon

को-जनरेशन उत्पादन

 शाखा युनिट्स/दिवस आजअखेर
वाटेगाव 151200 7992000