Crushing

 Branch M.Ton/Day Todate
Jath Member  0 0
Non Member  0  0

गाळप

 शाखा   मे. टन/दिवस आजअखेर
जत-तिप्पेहळ्ळी सभासद  0 0
बि.सभासद 0  0

Molasses Production

 Branch   M.Ton/Day Todate
Jath  Member    
Non Member    

मोला‌सिस उत्पादन

 शाखा   मे. टन/दिवस आजअखेर
जत-तिप्पेहळ्ळी सभासद    
बि.सभासद    

Sugar Production

Branches   Quintals/Day Todate
Jath  M-30  0  0
 S-30  0 0

साखर उत्पादन

शाखा   क्विटल/दिवस आजअखेर
जत-तिप्पेहळ्ळी एम.30 0 0
एस. 30  0 0

Sugar Stock

Branches   Quintals/Day Todate
Jath  M-30    
 S-30    

साखर साठा

शाखा   क्विटल/दिवस आजअखेर
जत-तिप्पेहळ्ळी एम.30    
एस. 30    

Sugar Sales

Branches   Rate Quantity
Jath  M-30    
 S-30    

साखर विक्री

 शाखा   दर नग
जत-तिप्पेहळ्ळी एम.30    
एस. 30